Materiały

9 listopada 2022

Otwarcie konferencji – Dariusz Kuryś
Rozwój technologii cementu i betonu w kierunku neutralności emisyjnej – dr inż. Bożena Środa
Zmiany w ofercie produktowej Lafarge 2022–2025. Główne kierunki rozwoju – Maciej Sypek
Zmiany w normalizacji. Nowe normy cementowe: PN-EN 197-5 oraz norma PN-EN 206 + A2:2021-08 + krajowe uzupełnienie PN-B 06265:2022-08. Rozszerzone zastosowanie w klasach ekspozycji – Dariusz Bocheńczyk – Dariusz Bocheńczyk
Cement niskoklinkierowy CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA – kierunki zastosowań oraz trwałość elementów betonowych i żelbetowych – Justyna Nowicka-Semen
Zastosowanie cementu CEM V/A(S-V) 42,5N LH/HSR/NA w posadzkach. Case study na przykładzie budowy fabryki MAN w Krakowie – Wiesław Marszałek
Zastosowanie cementu CEM IV/B(V) 42,5 N-LH NA w mieszankach betonowych przeznaczonych na okres obniżonych temperatur – Kasjan Kowalczyk
Zastosowanie CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w elementach prefabrykowanych drobnowymiarowych – Marek Kaszowski
Life Cycle Asesment (LCA) jako przykład holistycznego podejścia do obliczania śladu węglowego w całym cyklu życia budynku – Dariusz Kuryś
Właściwości i cechy cementów z dodatkami mineralnymi CEM II a cementy portlandzkie CEM I w prefabrykacji wielkowymiarowej – Marek Kaszowski, Jacek Trzcieliński
Zastosowanie kruszywa z recyklingu w budownictwie – Dariusz Sprawa
Nowe dodatki mineralne do produkcji betonu – Green Mix – Michał Drabczyk

18 listopada 2021

Otwarcie konferencji
Karbonatyzacja betonu. Zastosowanie równoważnych właściwości użytkowych dla betonu z zastosowaniem cementu CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w klasach ekspozycji XC3, XC4 i XD1
Praktyczne podejście do projektowania receptur mieszanki betonowej zgodnie z PN-EN 206 + A1. Jak efektywnie zaprojektować mieszankę betonową
Karbonatyzacja – trwałość betonu, ślad węglowy a wpływ na środowisko
Ślad węglowy dla cementu i betonu. Jak poprawnie kalkulować emisyjność cementów i betonów
Cementy oczyszczające powietrze – nasze doświadczenia praktyczne
Cementy niskoemisyjne – jak skutecznie używać CEM IV B(V) 42,5 N-LH/NA w różnych aplikacjach betonu towarowego
Beton jako wyrób budowlany
Zmiany pomiaru powierzchni właściwej na rozkład ziarnowy Malverna – jak można to wykorzystać w projektowaniu mieszanki betonowej
AiriumTM – technologia cementowej piany mineralnej – aplikacje in situ oraz użycie w prefabrykacji drobnowymiarowe

21 -22 Listopada 2019

Przewaga cementów popiołowych w relacji do samodzielnego stosowania dodatków mineralnych
Stare/Nowe podejście do wykorzystania dodatków mineralnych w produkcji prefabrykatów z betonu wibroprasowanego
Beton samozagęszczalny wykorzystywany w prafabrykacji
Beton samozagęszczalny jako alternatywa dla betonu towarowego
Betony wysokiej szczelności wykorzystywane przy realizacji płyt fundamentowych
Beton szybkosprawny wykorzystywany do utrzymania dróg i remontów nawierzchni betonowych
Zarządzanie systemem jakości podczas budowy nawierzchni betonowych
Jakość Rekomendowana przez Lafarge
Spoiwo do wyrobów budowlanych oczyszczających powietrze

22-23 listopada 2018

Celowe i przypadkowe napowietrzenie betonu. Skutki w nawierzchniach betonowych i posadzkach przemysłowych.
Cementy z dodatkami. Zastosowania w praktyce
Józefów, 22-23.11.2018
Interpretacja wyników wytrzymałości betonu na podstawie badania rdzeni z odwiertów
Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów
Systemy ocenyzgodności wg Ustawy o wyrobach budowlanych

16-17 listopada 2017

Technologia betonu - wybrane aspekty
Analiza wybranych specyfikacji technicznych w aspekcie spełnienia wymagań w obszarze wyrobów budowlanych
Beton wysokowartościowy C6075 na przykładzie realizacji obiektu mostowego typu extradosed [...]
Betonowe elementy prefabrykowane do kanalizacji i infrastruktury drogowej
BREEAM LEED wymogi stawiane materiałom budowlanym
Istotne czynniki wpływające na wynik końcowy badania nasiąkliwości stwardniałego betonu
Jakość rekomendowana przez LH
Katalog typowych elementów prefabrykowanych dla infrastruktury
Koncepcja katalogu typowych konstrukcji nawierzchni z betonu wałowanego
Kruszywa w Kolejnictwie
Technology supported Lean Transformation
Możliwości optymalizacji procesów w prefabrykacji wielkowymiarowej
Nasze doświadczenia i wnioski w zakresie wdrażania ZKP
Nawierzchnie drogowe z wałowanego betonu cementowego. Efektywność, trwałość, dostępność
Nowa metoda kontroli jakości cementów w cementowni Kujawy
Porównanie kosztów wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego i betonu wałowanego
Pro Ash-Wpływ jakości dodatków mineralnych na jakość mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
Przyczyny reklamacji betonu w ujęciu błędów materiałowych, produkcyjnych i wykonawczych
Różne oblicza betonu nawierzchniowego
Wpływ warunków pielęgnacji na wytrzymałość betonu oraz zaprawy
Zaprawy towarowe jak uniknac bledow w produkcji transporcie i na placu budowy"
Zarządzanie ryzykiem w procesie inwestycyjnym – czyli jak zbudować i nie zwariować
Zastosowania kruszyw do związanych i niezwiązanych elementów konstrukcji drogi
Zastosowanie cementów popiołowych w posadzkach przemysłowych
Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych – krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla betonu towarowego

24-25 listopada 2016

Technologia betonu